Menü
 
Baranta Piac

Friss Méz kapható T.miklóson B.Mihály 06-702/350-251

Selyemfű méz 1kg 1.700,-Ft

Friss tej kapható 130,-Ft a Székács Szakközép Iskola Tanboltjában

 

 

 

 

 

 
Cíkkek
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Íj és nyílkészítők
 
Kunok és sztyeppei népek írások
Kunok és sztyeppei népek írások : Magyarországi kun nyelv emlékek

Magyarországi kun nyelv emlékek

  2009.10.01. 20:49


Magyarországi kun nyelvemlékek, vagy mégsem Nem írtam bele az előző bejegyzésbe, de fontosnak tartom, úgyhogy külön cuccost kapnak. Amikor hazajöttünk Karcagról, akkor több órát szántam rá, hogy a kunok történetét tanulmányozzam. Ide belerakom az egészet, mire jutottam, ha eltűnne a forrásokból, maradjon meg itten. Nos a kun-kódex, kun miatyánk témaköréből ezt találtam:

http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINKKKKK/LINKKU/KUMASI.HTML -ról 3 cikk:

"Kun kódex, Kuun kódex (lat. Codex Cumanicus): a magyarságba beolvadt kun nép legjelentõsebb nyelvemléke. - A velencei (Olaszo.) Marciana Kvtárban õrzik

. A tud-os irod-ban 1650: említik elõször. 82 papírlevélbõl áll, melybõl 59 lap lat-perzsa-kun glosszárium. Vsz. 1294/95: készült, másolatban fennmaradt példányát 1330/40: vetették papírra. A kutatók szerint elõször a lat. szöveget állították össze alfabetikus sorrendben, majd tolmács segítségével egészítették ki a megfelelõ perzsa és kun szavakkal. Míg a szószedet a krími olasz telepes kereskedõk műve, a 2. rész a térségben tevékenykedõ (1340-es évek) ném. ferences misszion-ok alkotása, akik az üresen maradt lapokat kun nyelvtani vázlatokkal, találós kérdésekkel egészítették ki, s a 2 részt egyesítették. A glosszáriumból hiányzó kun szavakat pótolták, ill. egy rövid, 4 old. terjedelmű kun-ném., itt-ott kun-ném-lat. szószedetet illesztettek hozzá. A ~ben ránk maradt vallásos tartalmú prózai szövegek (evang. részletek, prédikációk, imák) a lat. szövegek pontos fordításai. Az itt-ott föllelhetõ kun nyelvű találós kérdések különleges irod. emlékek. Művészi formában maradt ránk az Ave porta paradisi és a Vexilla regis prodeunt kezdetű himnusz. Fordítója szakított a lat. idõmértékkel, és az õsi török szótagszámláló ritmust, ill. a hagyományos tör. elõrímeket alkalmazta, ami fokozza a himnusz irod. értékét. - A ~ a 14. sz: került Velencébe. A kutatók egy idõben úgy vélték, hogy Petrarca tulajdonába került, amit az újabb kutatások cáfolnak. F.I.T."

 a másik pedig

"kun Miatyánk: magyarországi kunnyelvemlék (kunok). - Csaknem teljes szövege 2 forrásból, a Kun kódexbõl (Codex Cumanicus, CC), ill. Mo-on a debreceni koll-ban és a kunszentmiklósi levtárban õrzött 18. sz. példányból ismert. Korábban Nánásy János Kiskun ker. táblabíró rendeletére a fülöpszállási isk-ban is oktatták, s 1948-ig a kunsági isk-kban is tanították. 1744-45: a kun nyelvet utolsóként még beszélõ Varró István Bécsben lediktálta a ~ már erõsen torzult szövegét a felvidéki születésű Kollár Ádám István (1718-83) történetírónak, levtárosnak, a K-i nyelveket ismerõ kvtárig-nak, aki 1771: Herpay Mihály kiskun kapitánytól is kapott egy újabb változatot. - A ~ felbukkanása eu. tudósok érdeklõdését is fölkeltette, elsõnek a ném. Thunmann a kunokról írt művében publikálta is a Kollár által lejegyzett ~ mindkét változatát. A ~ szövegével foglalkozott Pray György és Cornides Dávid (1732-82) történetíró, Jerney János utazó és Gyárfás István Jászkun kerületi törv-széki ülnök. Pray, Jerney és Gyárfás elutasították a kunok kipcsak-török eredetét. Velük ellentétben ezt hangsúlyozta s a nyelvemléket kipcsak-tatár szövegként jellemezte: Thunmann, A. L. Schlözer, J. Eichhorn, F. Adelung, H. J. Klaproth, J. Hammer-Purgstall. - Thunmann volt az elsõ kutató, aki a ~ néhány szavát a török nyelv segítségével „megfejtette”. Jerney János közreadta (Jerney J. keleti utazása, Pest, 1851) a 18. sz: lejegyzett szövegeket (számos változat késõbb vált ismertté), s a ~ szövegét, felülvizsgálva korábbi álláspontját, tatárnak minõsítette. - Vámbéry Ármin (1832-1913) turkológus szerint (Nyelvtud. Közlemények 9. köt.) a ~ olyan nyelvi kuriózum, melynek sem nyelvészeti, sem történeti fontossága nincs. A szöveget õ is török-tatár jellegűnek tartotta, mert azt szerinte egy krími tatár készítette Mo-on az oszmán-török hódoltság idején. A műveletlen tatár nagyon gyatra ford-t publikált, s az elvont tartalmú szövegrészt egyszerűen kihagyta. Sommás megállapítása számos kérdést hagyott válasz nélkül: pl. egy muszlim tatárnak mi érdeke fűzõdött ahhoz, hogy a Pater nostert kunra fordítsa, méghozzá prot. változatban. - Németh Gyula és Mészáros Gyula is foglalkozott a ~ szövegével. - A Kun kódexben fölfedezett Miatyánk szövegének összevetése a magyar változatokkal, Kollár Ádám István, ill. Mándoki Kongur István rekonstruált szövegével, cáfolja Vámbéryt. A mo-i szöveg magyarul-latinul tudó, de még a kun nyelvet is ismerõ személy(ek) munkája. Bár a két változat között az idõbeli távolság 150-200 év s a földr. távolság 1500 km, az azonosság nagyfokú. Kuun Géza Codex Cumanicus c. művében foglalkozott a szöveggel, s a ~ot határozottan mo-i kun nyelvemléknek tartotta. Az általa elvégzett szövegmagyarázatok és szófejtések jelentõs része idõtállónak bizonyult. F.I.T.
A Kun kódexben fölfedezett Miatyánk szövegének összevetése a magyar változatokkal, Kollár Ádám István, ill. Mándoki Kongur István rekonstruált szövegével:
 
A források rövidítése: CC = Codex Cumanicus, KÁI = Kollár Ádám István, MKI = Mándoki Kongur István
 
A fonetikai jelek magyar megfelelői:
ï = mély hangú i, mely korábban megvolt a magyarban is. Pl: a szirt szóban, melynek többes száma Csokonainál még szirtok, ma szirtek.
ä = zárt e, melyet helyesírásunk nem jelöl, de a dunántúli tájszólások ejtik, s az őző nyelvjárásban ö lett belőle. Pl. hegyes (ceruza), högyös; hegyes (terület), högyes.
x = kh, pl. technika, árokhoz
s = sz (CC-ban és MKI-nál)
š (š) = s (CC-ban)
č (č) = cs
j (hacsekkal) = dj, melyből d, ill. gy fejlődött (MKI-nál)
y = j (CC-ban és MKI-nál)
q = hátul ejtett k
 =g gh
 =h ny
 
 

lat.
Pater noster, qui es in coelis
m.
Miatyánk, ki vagy a mennyekben
CC
Atamïz kim kökte sen
Atyánk, ki (az) égben vagy
KÁI
Bezén attamaz kenze kikte
Mi Atyánk, ki vagy (az) égben
MKI
 atamïz kim-sin köktehBizi
Mi Atyánk, ki vagy (az) égben

 
 

lat.
Sanctificetur nomen tuum
m.
Szenteltessék meg a te neved
CC
 atïnhïšlï bolsun senigal
megszentelt legyen (a) te neved
KÁI
szenlészen szenádon
szent lészen (a) te neved
MKI
 adïnhsentlensin seni
szenteltessék meg (a) te neved

 
 
 

lat.
Adveniat regnum tuum
m.
Jöjjön el a te országod
CC
 xanlïxïnhkelsin seni
Jöjjön el (a) te országod/kánságod
KÁI
-
-
MKI
-
-

 
 

lat.
Fiat voluntas tua
m.
Legyen meg a te akaratod
CC
h tilemegihbolsun seni
(meg a) te akaratod
KÁI
dösön szen küklön
történjen (meg a) te akaratod
MKI
h) könlühdöšsön sen(i
történjen (meg a) te akaratod

 
 

lat.
Sicut in coelo et in terra
m.
Mint a mennyben, úgy a földön is
CC
nečik kim köktä alley yerda
mint (az) égben, úgy (a) földön (is)
KÁI
nitziégen gerda ali kékte
mint (az) égben, úgy (a) földön (is)
MKI
nečik kim jerda allay kökte
mint (az) égben, úgy (a) földön (is)

 

lat.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
m.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
CC
kündegi ötmäkimizni bizgä bugün bergil
mindennapi kenyerünket nekünk ma add (meg)
KÁI
bezén ako mozne oknémezne bergézge pitbütörg küngön
mi kenyerünket kenyerünket add (meg) nekünk mindennap
MKI
 ekmegimizni ber bizge büt-bütün kündehbizi
mi kenyerünket add (meg) nekünk mindennap

 
 

lat.
Et dimitte nobis debita nostra
m.
és bocsásd meg a mi vétkeinket
CC
ï yazuklarïmïzni bizgä bošatqïlgda
és bűneinket nekünk bocsásd meg
KÁI
il bézen méne mezne
és (a) mi bűneinket bocsásd meg
MKI
 minimiznihilt bizi
és (a) mi bűneinket bocsásd meg

 
 

lat.
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
m.
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek
CC
nečik biz bošatïr-biz bizgä yaman etxenlergä
miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek
KÁI
heszembezde jermezbezge utrogergenge
miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek
MKI
nečik kim biz de iyermiz bizge ötrü kelgenge
miképpen mi megbocsátunk az ellenünk jövőknek

 
 

lat.
Et ne nos inducas intentationem
m.
és ne vigy minket kísértésbe
CC
 sïnamaqïna bizni küvürmägilhï yeknigda
és senki ne tegyen bennünket próbára (a) gonosszal/rosszal
KÁI
iltme bezne olgya nanga
és ne forduljon elő bennünk gonoszság/rosszaság
MKI
iltme bizni ol jamanga
és ne forduljon elő bennünk (a) gonoszság/rossz

 
 
 

lat.
Sed libera nos a malo
m.
de szabadíts meg minket a gonosztól
CC
ïlgbasa barča yamandan qutxar
de a gonosztól/rossztól szabadíts meg
KÁI
kútkor bezne algya manna
szabadíts meg a gonosztól/rossztól
MKI
qutqar bizni ol jamannan
szabadíts meg a gonosztól/rossztól

 
 

lat.
Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula, amen.
m.
mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
CC
-
-
KÁI
szen borszony boka csalli botson igyi tengere-ammen
te vagy ez az erős, ez az igazságos, jó Isten, amen.
MKI
ri-amenh bu küčli bu čin iygi tehsen barsï
te vagy ez az erős, ez az igazságos, jó Isten, amen."

a harmadik pedig

"kun nyelv: a török nyelvek kipcsak ágához tartozó nyelv. - A Mo-ra betelepülõ kunok a 16. sz. végéig, talán a 17. sz. közepéig megõrizték. Följegyzések szerint a ~et még beszélõ utolsó kun ember Varró István (†1750 u.) volt, aki a kun Miatyánkot Bécsben Kollár Ádám Istvánnak tollba mondta. A ~ fõ emlékei: a Kun kódex, a kun Miatyánk, a Halasi ének, asztali áldásszövegek, köszönési és köszöntési formák, s a Kunságban 2000: még hallható gyermekmondókák, kiolvasóversek és játékszavak. - Mivel a ~ az ugyancsak kipcsak ághoz tartozó s korábban betelepült besenyõ és úz töredékek nyelvével nagyon közeli rokonságban állt, ezért nyelvészetileg nehéz feladat a kunból a magyarba átkerült jövevényszavak elkülönítése a besenyõ és úz eredetű jövevényszavainktól. Ezért összefoglalóan besenyõ-úz-kun jövevényszavak csoportjába soroljuk a csiger (‘áztatott tönkölybõl erjesztett ital’), csõsz, csök (‘csomós tuskó, gyökér’), kalauz (‘útvezetõ’), kalóz, koboz (‘lantszerű pengetõs hangszer’), komondor, köldök, hurok szavainkat. - Vsz. kun eredetűek a ma már jóval kisebb nyelvjárási szinten élõ olyan szavaink, mint az árkány (‘pányva, kötél’), boza (‘sörféle erjesztett ital’), cötkény (‘kutyatej’), daku (‘ködmön’). Biztos a kun eredete a kunsági ter-eken használt olyan tájszavaknak, mint ákos (‘folyó’), bajca (‘hatósági védlevél’), barag (‘nagytestű, gubancos szõrű pásztorkutya’), csollák (‘féllábú’), karambél (‘mezei fátyolvirág’). - Számos kun szó maradt meg a családnevekben: Alacs, Alács (‘tarkácska, nem egyszínű’), Beklen (‘légy várt, óvott’), Butak (‘ág, hajtás’), Csöreg v. Csöregh (‘katona’), Kada (‘cölöp’), Karancs v. Karács (‘feketécske’), Karakas (‘fekete szemöldök’), Szokor (‘vak, világtalan, félszemű, kancsal’), Tekes (‘kis kecskebak’), Karaszun (‘figyeljen, õrködjön’), Köszömös (‘kívánt’), ill. helység- és dűlõnevekben: Atkár (‘vezess’), Bolmaz (‘nincs’), Talla (‘füzes, rekettyés’), Kargala (‘varjas’), Ügüle (‘baglyos’), Kürküle (‘pulykás’), Türkele (‘rókás’), Eletle (‘õzes’), Csengele (‘erdõs, bozótos terület’), Karcag (‘pusztai róka’), Kevermes (‘körbevett, körül levágott’), Orgovány (‘orgona’), Katymaz (‘nem szökik’), Szatymaz (‘nem eladó’), Rakamaz (‘nem keres, nem kutat’), Törtel (‘négy gyermek/nép ura’). F.I.T."

Van még egy nagyon érdekes írás, ebben találtam azt a gyerekmondókát ami megőrizte a kun számneveket. Ezt most nem fogom egészében bemásolni mert erősen nagy terjedelmű. Akit érdekel, az oldalon keressen rá a "
bérem bélő" kifejezésre.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Látogatók
Indulás: 2008-11-06
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
LEMANGURIA

 

 
KURULTAJ

kurultajlogo1a5e6c.png

 
Magyarok Szövetsége

magyarokszvetsge75d7b.jpg

 
Jász-Kun Szala

Szalaef42b54444.jpg

 
számok
free counters
 

Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND