Menü
 
Baranta Piac

Friss Méz kapható T.miklóson B.Mihály 06-702/350-251

Selyemfű méz 1kg 1.700,-Ft

Friss tej kapható 130,-Ft a Székács Szakközép Iskola Tanboltjában

 

 

 

 

 

 
Cíkkek
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Íj és nyílkészítők
 
Magyarok titkos története
Magyarok titkos története : Bevezető

Bevezető

  2009.03.08. 23:15

Bevezető


A XI. ÉS XII. SZÁZADI RITMUSVÁLTÁSOKRÓL, ILLETVE TÖRÉSVONALAKRÓL.
Hiába forgatjuk bármerről: csupa törés, omlás, vérzés és szakadás az egész XI. század. Szenvedésben, vérzésben, forrongásban a XII. század sem sokkal jobb. Szakadatlan külső támadások, titkos hódítási aspirációk, manipulációk, diverziók, dühödt bekebelezési kísérletek, belül pedig: térhódító, hagyományirtó idegen szellemiség, önpusztító ádáz belháborúk, ú.n. "pogánylázadások", s ország rontó klikkharcok, gyilkos pártoskodás. Csupa rettentő zúzódás, véres törés ez a két évszázad. A kívülről behatoló titkos erőkkel, fegyveres támadásokkal egybefolyik a belső vad testvérharc tomboló viszálykodása; alig- alig adódik egy lélegzetvételnyi szünet.
A rövidéletű királyok korszakában maga a nép is rövidéletű, s úgy hull, akár a pelyva: bel- és külháborúk, járványok, éhínségek apasztják az életkort olyan mélyre, amilyenre csak lehet: e tények alapján kaptak lábra bizonyos legendák, misztifikációk arról, mintha a középkorban valamilyen titokzatos belső törvényszerűség hatására öntörvényűen lett volna a mainak mintegy egyharmada az emberi élet; ez a szemlélet - amelynek frappánsul ellentmond a bibliai pátriárkák hallatlanul magas életkora ahhoz hasonlítható, mintha a fű lekaszálása után megállapítanánk, hogy a fű rövidre nő; az emberéletet is csak a háborúk, járványok aratása tarolta mind újra röviddé; kézenfekvő, hogy mindez aligha vonatkoztatható az uralkodókra, akik ritkán estek el a háborúkban és életkörülményeik folytán a járványok is megkímélték őket.
Hazánk XI. századi története során az országba nagy számban betelepült és külpolitikailag is óriási befolyásra szert tett németség próbálta ádáz erővel, fegyveres haddal és titkos manipulációkkal megkaparintani az ország fölötti uralmat, hűbéresévé süllyesztve azt, míg a XII. században (cca 1114-től 1205-ig) - noha a pángermán mesterkedések sem szüneteltek - a bizánci világhatalom akarta minden lehetséges módon hálójába keríteni, gyarmatává tenni Magyarországot. E kettős törekvés - a belső meghasonlás hatóerőivel elegyülve - szabta meg a két évszázad gyors királycserékben megnyilvánuló ritmusát, ezek alakították ki fantasztikus gyűrődésű törésrendszereit. Úgy véljük, nem lehet feladatunk itt minden egyes ritmusgyorsulás, történelmi törés anatómiai struktúrájának tüzetes kidolgozása, mert könnyen lehet, elvesznénk a részletekben. Elegendő talán a két alapvető szakasz, illetve a kort meghatározó két külső főhatás bemutatása.

A NÉMET ASPIRÁCIÓK TETŐZÉSÉNEK IDŐSZAKA
Az imént meghatározónak neveztük XI. és XII. századi történelmünkre a külső expanzív törekvéseket. De hátha eltúloztuk pl. a német nyomást`? Ellenőrizzük le magunkat gyorsan a történelmi tényekkel és krónikás szövegeinkkel. A XI. századon úgyszólván vörös fonálként húzódnak végig a német mesterkedések, fegyveres támadások. Ennek magyarázata az lehet, hogy Magyarország ekkor, német szemszögből szabad - de legalábbis könnyű prédának tűnik. Láttuk, alig hunyta le szemét István király, már itt dölyföl, Péter király árnyékában, a német császár. S ez még csak a szerény kezdet volt.
A fokozódó német nyomásról már akkor megdöbbentő képet nyerünk, ha csak futólag tekintünk bele krónikáinkba. Íme a Képes Krónika idevágó fejezetcímei:
"A CSÁSZÁR ABA ELLEN MAGYARORSZÁGBA JÖN"
 A következő fejezet címe:
"A CSÁSZÁR VISSZATÉR MAGYARORSZÁGBA"
 Majd:
"A NÉMETEK KIRÁLYÁRÓL"
 Kissé odébb:
"A CSÁSZÁR BEJÖN VEJÉVEL SALAMON KIRÁLLYAL"
 Később újabb fejezetcímben:
"A CSÁSZÁR JÖVETELE"
A szakadatlan vérveszteségektől legyöngült, s idegen befolyás alá került országba most már kisebb hatalmú népek pusztító csapatai is betörhetnek:
  "A KUNOK DÚLJÁK MAGYARORSZÁGOT"
Nyomban utána:
"A BESENYŐKNEK MAGYARORSZÁGBA JÖTTÉRŐL" Ezek után bizánci betörések, mesterkedések következnek.
De összehasonlításul, a bekövetkezett óriási fordulat érzékeltetéséül, idézzünk néhány fejezetcímet a Szent lstván előtti kor hatalmi helyzetének jellemzésére - ugyancsak a Képes Krónikából - figyelmen kívül hagyva itt a nyugati kalandozásokat:
"A MAGYAROK PUSZTÍTJÁK BULGÁRIÁT"
"A MAGYAROK LEGYŐZIK A GÖRÖGÖKET"
Tudjuk, hogy az augsburgi ütközetig (955) a nyugati népeknek egyszerűen nem volt ellenszerük a magyar hadművészettel szemben.
A fordulat tehát százszázalékos.
De lássuk a jellegzetesebb részleteket:
"Aba királyságának harmadik évében - tudósít a Képes Krónika - Péter eljött Henrik német királlyal és nagy sereget hozott Aba király ellen. Mikor Aba király meghallotta volt, hogy a magyarok elhagyták Pétert, de Henrik német király szívesen fogadta, az Úr 1042-ik évében (alig négy évvel Szent István halála után! G.K.E.) követeket küldött a császárhoz, hogy kitudakolja, ellensége-e neki, amiért Pétert királyságából kiűzte. Vajon meg lehet-e vele tartós békességben? A válaszból azonban megmutatkozott, hogy a császár ellensége neki, mondván: "Mivel igaztalanul bántotta meg híveimet, maga fogja látni, mi és mennyi telik tőlem." Hallván ezeket Aba király, megértette, hogy a császár vissza akarja helyezni Pétert a királyságba, haragra gyúlván nagy seregei gyűjtött, berontott Ausztriába és erős harcosait két szárnyra osztva, a Duna folyó mindkét partján kard élére hányta a németeket (...).
Abban az időben a császár Kölnben ünnepelte a húsvétot és tanácsot tartott főembereivel, hogy országának a magyarok okozta sérelmeit hogyan torolja meg. Ezek egy értelemmel azt javallották neki, hogy miután a magyarok ok nélkül törtek ellenség módjára országába, támadjon rájuk haddal, és szabadítsa ki a rabságból foglyaikat. Nagy sereget indított tehát, és Vratiszláv cseh herceg tanácsára, a Duna északi partján vonult a magyar határra".
Ugyancsak a Képes Krónika számol be a későbbi fejleményekről: "A következő esztendőben is eljött a császár Magyarországra nagysokaságú harcossal, a Zala és Zselic patakok forrása mellé. Eleséggel rakott hajókat is küldött Magyarországra a Dunán: ezek élére atyjafiát Gebhardt püspököt állította. Ennek hallatára András király és Béla herceg mind a búzakereszteket és szénaboglyákat fölégették, és messze elvezérelték a lakosokat minden barmaikkal azokról a tájakról, amerre a császár útja vezetett. Amikor a császár benyomult Magyarországra és a felégett vidékre ért, nem talált eleséget sem vitézeinek, sem lovainak; azt sem tudta, hol vannak hajói, azoktól sem kapott semmi segítséget. Átkelt hát az erdőkön, elközelgett a badacsonyi hegyekhez, miközben mindenféle eleségben nagy hiányt szenvedett."
Ki-be járnak a német hadak, segítségükért folyamodó, hazaáruló királyokat emelnek vagy próbálnak visszaemelni a magyar trónra. S a süllyedés mértékét már önmagában jelzi, hogy magyar király német segítséggel próbál a trónjára ülni; azelőtt mindez elképzelhetetlen volt. Jó szemléltető ehhez a Képes Krónika alábbi beszámolója is: "Értesülvén Salamon király Béla király haláláról, sietett az ipához, a német császárhoz és kérte, helyezze őt vissza a magyar királyságba. Szívesen hajlott kérésére a császár, és a római birodalom nemes seregével és császári dicsőséghez illő fényes kísérettel behozta Salamont Magyarországba. Közben Béla király fia, Géza, amilyen okos volt és körültekintő, elvonult két növendék öccsével Lengyelország részeibe, mert akkor meg nem állhatott Salamon és a németek támadásával szemben. Salamon király tehát a császárral akadály nélkül bejött a királytalan Magyarországba, és biztonságosan érkezett a királyi székvárosba, Fehérvárra".
Háromféleképpen, három síkon folyik német részről az ország pusztítás: a belül elhelyezett nyílt és titkos német - és némethez húzó - erők bomlasztó tevékenysége, másrészt a német császári fegyveres erő támadásai és királypuccs-kísérletei révén, amelyek az ország gyarmattá, hűbéri tartománnyá süllyesztését szolgálják. De megindulnak a fegyveres akciók az ország ősidők óta egy tömbbe tartozó területének szétszaggatására is, miként erről Thúróczy is beszámol A magyarok krónikájában: "Rápolt német vitéz Julián ispán szándékából és jóvoltából elfoglalta Pozsony várát, és ezt a magyarok nem kis veszteségnek tekintették. De az ifjú király (II Géza} nem nyugodott bele szó nélkül. Sereget vezetett a Magyarország határvidékeit pusztítgató támadó németek dühe ellen. A császár nem személyesen vonult a király ellen, de Németországnak csaknem teljes haderejét Magyarország kiirtására mozgósította."
Mi történt itt? A fentiekből megállapíthatjuk: a német nyomás hirtelenül olyan óriásivá vált, hogy közel egy évszázadon át - vagy azt is meghaladóan - az ország függetlenségét veszélyeztette, összefonódva a bizánci aspirációkkal. S még el sem múlt amaz, már túlsúlyra kapott emez. De engedjük át itt is a főszerepet, mint munkánk többi részében a számadatoknak, tényeknek, krónikás adalékoknak, a magunk részéről csupán a legszükségesebb tájékoztatásra és következtetésekre szorítkozva.
A XI. század ritmusváltásait-töréseit ez adatok fényében könnyű lesz értelmeznünk; a megadott szakaszokat akár még kisebbekre bonthatjuk. Ki-be jártak a német hadak, pusztítottak, területeket próbáltak leszaggatni az ország testéről, királyokat döntöttek le és királyokat emeltek vissza a trónra. De az ország függetlenségére törő német expanziós kísérletek - fegyveres támadások és titkos manőverezések - végeredményben mégsem vezettek célhoz. Az országban még volt erő, hogy a betolakodókat kiverje. Hasztalan volt a mérhetetlen élet- és véráldozat.
"Hullottak a németek - írja a Képes Krónika -, futottak az olaszok, de nem találtak helyet a menekülésre, és úgy hullottak a magyarok előtt, mint ökrök a vágóhídon." A ritmusok törései a szembefeszülő külső- és belső erők összecsapásait jelzik.

A BIZÁNCI EXPANZIÓS TÖREKVÉSEK IDŐSZAKA  /1114-1205/
A XII. század a testvérharc, a bizánci intrikák s az oligarchia hatalomgyarapodásának kora. Alig hagyott némileg alább a német hódító szándék, mikor egy másik világhatalom, Bizánc vetett szemet Magyarországra. Két világfaló cápa falta kétfelől az országot éppúgy, mint később, a török időkben: egyikük nyugatról támadott, a másik délkeletről. Jellemző erre a trónkövetelő Borisz (1113-1155) példája. Előbb német segítséggel próbálja ő is célját elérni, s német hadakkal ő is Pozsonyra tőr, később Bizáncban köt ki és 1152-ben görög hadakkal támad az országra.
A bizánci nyomás a "cselszövő Mánuel", Mánuel Commenios (1143-1180) bizánci császár uralkodása idején tetőződik. Mánuelnek valósággal rögeszméje a Magyarország fölötti hatalom megkaparintása, és célja elérésére minden eszközt igénybe vett a megvesztegetéstől, felbujtástól, orgyilkolástól a fegyveres intervencióig; s expanziós törekvéseinek álcázására ő is előszeretettel élt az ellenkirályok állításának, koronás bábok trónra ültetésének módszerével.
Divatozott persze a méreg is. A bukott bábokat Bizánc nagyhamar elejtette, s könnyebbség volt, ha az hamar kimúlt. Divatba jött a vakvéletlen vagy természetes ok szülte, de gombnyomásra működő halál, s az "igazságvédő" hadak a régit letörölve, új névért szálltak síkra; mellesleg, persze; bőven omlott a vér. Mánuel nem sokallt semmi áldozatot. Volt úgy, hogy egyetlen év alatt két - bizánci segédlettel annak rendje módja szerint megválasztott, de időközben fölöslegessé vált - bábkirály szenderült el, noha még fiatal volt; két ifjú ellenkirály (II. László és IV. István). Ámde mindez hiábavaló volt, Görög és Magyarország egyesítéséből, Mánuel tervéből semmi sem lett. A század valahogy mégis csak meggyűrődött. Számadat-ritmusok tükrözik a sok törést, árkot, rücskösödést

ELLENKIRÁLYOK TRAGÉDIÁJA
Királyok, törvényesen megválasztott, törvényesen uralkodó királyok ülnek a trónon, túl korán trónra kerülő és túl korai halálra ítélt királyok, s tragédiákkal színültig telt korai történetünkben megdöbbentő és fantasztikus jelenségként, ellenkirályok támadnak még éltükben ellenük, ellenkirályok, akik nem csupán elődeik holta után nyúlnak koronájuk, trónjuk után, de még életükben fellépnek ellenük, s akárha nem is léteznének és az országnak nem volna törvényes uralkodója, megkoronáztatják magukat, jobbára abban a biztos tudatban, hogy útjukban semmi sem tartóztathatja fel őket s elsöprik a törvényes király uralmát.
Nemzeti tudathasadásunk egyik legkirívóbb jelensége az ellenkirályok csoportos és sorozatos fellépése, a nemzeti meghasonlásból fakadó hatalmi torzsalkodások egyik legpusztítóbb megnyilvánulása. Jellemző módon az Árpád-korban és a nagy törésvonalak peremén találkozunk legsűrűbben ellenkirályok fellépésével s mondanunk sem kell: minden ilyen eset véres tragédiákat takar; tragédiánál többet, válsághelyzetet, idegen befolyások megnövekvését, idegen hatalmak mesterkedését, az ország ügyeibe való beavatkozását; azt a szomorú helyzetet jelzik, mikor jobbára idegen hatalmak, idegenérdekű hatalmi csoportok lehetségesnek tartják, hogy a maguk embereit tolják a trónra, megszerezve ilymódon, koronás bábjaik révén, az ország fölötti hatalmat, s annak irányítását, hiszen az idegen aspirációk révén megkoronázott királyok valójában ellenkirályok, az idegen hatalom bábjai, megtestesítői. Természetesen előfordulhat - és elő is fordul -, hogy idegenérdekű király ellenében emel ellenkirályt a nemzet.
Az ellenkirályok léte, felbukkanása tehát olyan történelmi jelenség, ami a válsághelyzetnek elmélyülését, kritikus gócait, törésrendszereit tanúsítja; szükségképpen egybe kell hát esnie a ritmusgyorsulással. Érdemes e jelenséget - ha csak futólag is - kissé szemügyre vennünk.
Történelmünk ellenkirály-előfordulásai a következők: Az első ellenkirályok kevéssel Szent István halála után lépnek fel. Valójában az első magyar ellenkirálynak Aba Sámuelt tekinthetjük, akit az országot elidegeníteni, elnémetesíteni akaró, magyargyűlölő Orseolo Péter ellenében feltámadó nemzeti visszahatás emel trónra. Pétert detronizálják, kiűzik, de német seregek élén visszatér az országba, és Aba Sámuel meggyilkolása után még két évig uralkodik (1044-1046), míg végül seregét szétverik, és ő maga megvakítva börtönben pusztul el.
A következő magyar ellenkirály I. Géza (1074-1077) ugyancsak a német császár és német hadak támogatta Salamon ellenében lép fel, s annak életében koronázzák királlyá. Az elűzött, megvert Salamon hiába tör idegen hadak élén ismételten az országra, hogy trónját visszaszerezze. Három évi uralkodás után azonban I. Géza is meghal és újabb ellenkirályként Szent László lép az örökébe.
II. István viharos uralkodása alatt is beleütközünk az ellenkirályok jelenségébe. A fiatal király uralmát mindenáron megdönteni akaró főúri ligák három ízben is jelölnek ellenkirályt. Előbb a Könyves Kálmán által megvakíttatott Álmos herceget, majd Sault, később meg egyszerre két ellenkirályt is megválasztanak, Bors és Iván ispánokat, de Második István szétveri az összeesküvők csoportjait, az ellenkirályokat pedig - hacsak nem menekülnek külföldre (Bizáncba) - megöleti.
Ellenkirályok újabb és fordított előjelű csoportja lép fel a magyarság bizalmát bíró Harmadik István ellenében. Előbb idősebbik nagybátyja !ép II. László néven a trónra (1163}, majd féléves uralma után a másik nagybácsi követi IV. István néven, és az ő uralma sem tart fél évnél tovább. De fiatalon, alig huszonöt évesen hunyt el, tizenkét évi uralkodás után III. István is.
Ellenkirályként lép fel Kun László ellenében. III. Endre is, akit még Kun László életében megkoronáznak a pápai küldöttek, akik behozzák az országba. De egy újabb évtized múltán ő ellene is ellenkirályt léptet fel a pápai klérus Róbert Károly személyében, akit még III. Endre életében királlyá koronáznak. Trónra lépését azonban a magyar oligarchák III. Endre halála után hét évig megakadályozzák.
E királyok rejtélyes halálának háttér okaira a kellő helyen még visszatérünk. Ellenkirályok újabb felléptére az Anjou-ház kihalásának mesgyéjén került sor. Itt II. (v. Kis) Károly lépett fel ellenkirályként Mária királynő, az utolsó magyarországi Anjouval szemben. Ő is idegen fegyverek élén hatolt, az országba, s 1385. december 31-én Székesfehérvárott megkoronáztatta magát, de egy élete elleni merénylet, s alig két hónapi uralkodás után 1386. február 24-én megfojtották. Érdekes módon Mária királynő is idő előtt, 25 éves korában hunyt el.
Az utolsó ellenkirályokat egyik legnagyobb történelmi katasztrófánk, a mohácsi törésvonal mentén találjuk. Ez látszólag eltér a többitől, valójában itt is ugyanazok a szigorú törvényszerűségek érvényesülnek, csak a körülmények eltérőek.
A mohácsi ütközet (1526. augusztus 29.) már lezajlott, II. Lajost már megölték, a központi királyi hatalom elvérzett, az ország, amelynek természetes önvédelmi készségét az idegen uralom és az egész országot behálózó titkos nemzetközi összeesküvés jórészt kiölte, valósággal védtelenné vált és a pusztító hadak prédája lett. E titkos erők által előkészített, végzetes következményeiben mindmáig ható nemzeti kataklizma peremén ismét fellép az ellenkirályok pusztító jelensége. Az 1526. november 11-én törvényesen megkoronázott Szapolyai János ellenében három hét leforgásán belül megvesztegetéssel, csalással, törvénytelenül ellenkirály lép fel Habsburg Ferdinánd személyében a török által pusztított s másfél évszázadra feldarabolásra ítélt, végső megrontatásra, megmételyeztetésre, elvéreztetésre és négy évszázados idegen uralomra ítéltetett országban. Szapolyai János rövid, tizennégy évi uralkodás után elpusztul, s Habsburg I. Ferdinánd és vele a Habsburgok sora átveheti a Magyarország fölötti főhatalmat.
Vessünk egy átfogó pillantást az ellenkirályok adataira.

KIRÁLYTÁBLÁZATOK VII.
Ellenkirályok
Királyok
Uralkodási idő
Ellenkirályok
Uralkodási idő
Orseolo Péter
1044-1046
Aba Sámuel
1041-1044  3 év
Salamon
1063-1074
I. Géza
1074-1077  3 év
II. István
1116-1131
a /Saul
 
 
 
b /Bors
 
 
 
c /Iván
 
III. István
1161-1172
a/II. László
1163 fél év
 
 
b/ IV. István
1163 fél év
V.(Kun) László
1272-1290
III.Endre
1289- 1290 1 év
III. Endre
1290- 1301
Róbert Károly
1300- 1301 1 év
Vencel
1301-1304
Róbert Károly
1301- 1304 3 év
Ottó
1305-1307
Róbert Károly
1305- 1307 2 év
Anjou Mária
1382-1395
a/ Kis (I.)Károly
1385-1386 1 év
 
 
b/ Zsigmond
1387- 1395 8 év
Szapolyai János
1526-1540
I. Ferdinánd
1526-1541 4 év

E tényadatok tanulsága szerint ebben a vonatkozásban is válságkorszaknak tekinthető az egész Árpád-kor, s az ellenkirályok pusztító válságjelensége továbbmélyíti a bajt, s jelentős szerepet játszik az Árpádok kihalasztásában is. Az is megállapítható: történelmünk nagy kataklizmáinak, törésvonalainak peremén ellenkirályok helyezkednek el: ez történik az Árpád-ház kihalása és a vegyes-házi királyok időszakának kezdetén, s ugyanezt tapasztaljuk a mohácsi vészkorszak után, illetve a Habsburg-ház magyarországi uralomra kerülésekor. A négyévszázados Habsburg-uralom idején éppúgy elmaradnak az ellenkirályok, mint a gyermekkirályok.

MÁSODIK ÁTTEKINTÉS

AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK KIGYILKOLÁSA

MI VOLT AZ ÁRPÁDOK VÉGZETE?
DIDEREG A LÉLEK ÉS AZ ÉSZ.
ELAKAD A GÉP
AHOGY LEÍRJA EZEKET A SZAVAKAT
ÁRPÁDOK VÉGZETE
NEM AZ ELMÚLÁS BORZALMA OSTOROZ
NEM A MULANDÓSÁG ROPPANT FORGÓSZÉLÖRVÉNYE AZ ÉLET FÖLÖTT
ÉS AZ ÉLETEN BELÜL
A TITOK BORZONGAT AZ ELTAKART TITOK
AMIT MÉG MEG SEM KÖZELÍTETT EMBERI ELME
MI VITTE SÍRBA ŐKET GYORS FUTÁSSAL
MIFÉLE REJTELMES ERŐ
MIFÉLE SORS MIFÉLE TITKOS VÉGZET
MÉRT ROSKADTAK SÍRBA OLY KORÁN?
SERDÜLŐKKÉNT VAGY PENDELYES GYERMEKKÉNT
ALIG HALLHATÓN PENDÜLŐ NYILAKKÉNT SUHANVA ÁT AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA HALÁLSTATISZTIKÁJUK FEKETE VIHARÁTÓL A FÁK DERÉKBA TÖRNEK
JÉGRIANÁSSZERŰEN HASAD A MÚLT S JÖVŐ
ROPPANT ASZFODÉLOSZOK KELNEK TŰSZAKADÉKOK ÖLÉBŐL
S ÉNEKELNEK
GYERMEK KIRÁLYOK KAPNAK HALOTTI KORONÁT
TŐR, MÉREG, ORGYILOK NYOMÁN
URALKODÓ HÁZAK DŐLNEK KI
ORSZÁG VÉSZ, NEMZET SORVAD
ŐSNÉPET DÖNTENEK IDEGEN RABIGÁBA
S MINDERRŐL SEMMIT SEM TUDUNK
ESZMÉLETKIHAGYÁS ESZMÉLETSORVADÁS ÁTKA RAJTUNK
VAKFOLTOK TERJEDEZNEK
VAKFOLTOK AZ EMBERI SZELLEMEN AZ EMBERISÉG LÁTÓMEZEJÉN
VAKFOLTOK RAJTUNK
MÚLTJAFOSZTOTT EMBERI MILLIÓK
A NEMZETI SZELLEM SZÖRNYŰ ÉVEZREDES KÁLVÁRIÁJA
BECSAPOTTAK KISEMMIZETTEK MEGFOJTOTT LELKEK
MÁKONNYAL MASZLAGGAL ELBÓDÍTOTTAK
VAD VÁDAK ELLENED TÖRTÉNELEM
HAZUGSÁGTÓL FULDOKLÓ VILÁGBAN KI KELL MONDANI AZ IGAZSÁGOT
A PERCBE FALAZOTT ÉLETEKÉT PERCBE FALAZOTT NEMZETEKÉT
SZELLEMI FELTÁMADÁST SÓVÁROG A VILÁG
FEL KELL TÁRNI A BŰNÖKET
A KÖDDEL ELÁRASZTOTT VÉRSZAKADÉKOKAT
ÉS ÍM A SZAKADÉKOK ÉNEKELNEK

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Látogatók
Indulás: 2008-11-06
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
LEMANGURIA

 

 
KURULTAJ

kurultajlogo1a5e6c.png

 
Magyarok Szövetsége

magyarokszvetsge75d7b.jpg

 
Jász-Kun Szala

Szalaef42b54444.jpg

 
számok
free counters
 

Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND